Prawo ochrony środowiska

Specjaliści kancelarii Rosmus Skibiński Adwokaci Sp. p. zapewniają obsługę prawną w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody na rzecz jednostek samorządowych, firm, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Udzielamy porad oraz reprezentujemy klienta w postępowaniu przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w szczególności w zakresie:

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

  • uzyskiwania pozwoleń na korzystanie ze środowiska (pozwolenia emisyjne, sektorowe, zintegrowane),
  • postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonego przedsięwzięcia,
  • uzyskania zezwolenia na gospodarowanie odpadami,
  • gospodarki odpadami komunalnymi,
  • podejmowania inwestycji na określonych obszarach, np. Natura 2000,
  • odwołań do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od administracyjnych kar pieniężnych,
  • kwestionowania pokontrolnych zarządzeń Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
  • uzyskiwania lub zaskarżania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Nasza kancelaria oferuje również usługi w zakresie planowania inwestycji. Przeprowadzamy kompleksową analizę prawną planowanej działalności pod kątem aspektów prawnośrodowiskowych, z uwzględnieniem lokalizacji oraz wpływu wielu czynników na obszary chronione. Pomagamy w uzyskaniu wymaganych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prawnych realizowanego przedsięwzięcia. Obsługujemy w tej dziedzinie klientów pochodzących z różnych branż, m.in. zajmujących się gospodarką odpadami lub odprowadzaniem ścieków. Świadczymy profesjonalną i efektywną pomoc w uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń wymaganych dla prowadzenia określonej działalności, regulowanej przez przepisy z zakresu prawa ochrony środowiska. Doradzamy klientom także w zakresie obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych.