Prawo karne

Kancelaria Rosmus Skibiński Adwokaci Sp. p. zapewnia kompleksową obsługę prawną w dziedzinie prawa karnego, procesu karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Nasi prawnicy działają na każdym etapie zaawansowania sprawy, od momentu zatrzymania, przez postępowanie przygotowawcze i sądowe. Pozostają w stałym kontakcie z klientem oraz z organami ścigania.

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

  • doradztwo prawne w przedmiocie prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, postępowania karnego i postępowania karnego wykonawczego,
  • sporządzanie pism procesowych oraz wniosków dowodowych,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, apelacji oraz kasacji,
  • reprezentację mocodawcy w toczącym się postępowaniu, zarówno po stronie oskarżyciela posiłkowego, jak i oskarżyciela prywatnego,
  • obronę osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżonych w postępowaniu sądowym,
  • działanie na rzecz udzielenia klientowi przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności lub odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • prowadzenie spraw o wykroczenia, zarówno po stronie obwinionego, jak i pokrzywdzonego,
  • uczestnictwo w przesłuchaniach i innych czynnościach z udziałem osób zatrzymanych lub tymczasowo aresztowanych.

Do naszych specjalizacji należą także sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego, w których udzielamy pomocy klientom indywidualnym, zarządom oraz radom nadzorczym spółek. Obejmuje ona nie tylko doradztwo przy wykorzystaniu wiedzy merytorycznej z zakresu przepisów prawa czy praktyk działania organów ścigania, ale również pomoc w zarządzaniu kryzysem i planowaniu dalszych strategii działania.