Prawo autorskie

Prawo autorskie stanowi wyodrębnioną gałąź prawa własności intelektualnej, a jego podstawowym założeniem jest prawna ochrona interesów twórców różnego rodzaju. W tym zakresie, nasze usługi kierujemy do przedsiębiorców prowadzącym działalność o charakterze twórczym lub innowacyjnym, ale także do osób indywidualnych, które działają w takich obszarach kultury jak: film, muzyka, wydawnictwo, teatr czy IT.

Główne usługi świadczone w tym zakresie:

  • sporządzanie opinii prawnych, w tym analiza potencjalnego ryzyka,
  • sporządzanie umów licencyjnych, umów o dzieło, umów o przeniesienie praw autorskich majątkowych, 
  • reprezentacja w postępowaniu przed Urzędem Patentowym i sądami w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów,
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym o zaprzestanie naruszeń praw autorskich, o odszkodowanie z tego tytułu lub o ochronę wizerunku,
  • kompleksowa obsługa podmiotów i przedsiębiorstw działających w branży muzycznej, artystycznej, filmowej oraz IT,
  • rejestracja patentów i znaków towarowych,
  • prowadzenie negocjacji w sporach dotyczących naruszenia prawa własności intelektualnej bądź przemysłowej,
  •  doradztwo w zakresie prawa konkurencji.

Bronimy również w procesach karnych osoby, którym zarzucono popełnienie czynu zabronionego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.